Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Atlas Uitzendbureau BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

 

Doel

 

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Atlas Uitzendbureau BV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 1. Wat het standpunt is van Atlas Uitzendbureau BV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Handelen door de medewerkers:
 1. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 2. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 1. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

 

 1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 1. Standpunt van Atlas Uitzendbureau BV

 

 1. Atlas Uitzendbureau BV wijst iedere vorm van discriminatie af.

 

 1. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

 

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 

 

 1. Atlas Uitzendbureau BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

 

 1. Handelen door de medewerkers

 

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

 

 1. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Ruben van Kessel.

 

 1. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij Ruben van KesselIndien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij Marcin Czlapa

 

 1. Verantwoordelijkheden van werkgever

Atlas Uitzendbureau BV is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

 

 1. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 

 1. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.
Heb je een vraag? Stel hem direct! Je kunt ons altijd bellen of mailen.
© 2020